Perspettiva1Perspettiva2Perspettiva3Perspettiva4Perspettiva5

Nový zákon o energetickej efektívnosti

V NR SR bol schválený nový zákon o energetickej efektívnosti 21. októbra 2014. Tento zákon nadobúda účinnosť 01. decembra 2014.

Tento zákon ustanovuje:

a/ opatrenia na podporu a zlepšenie energetickej efektívnosti,

b/ povinnosti pri tvorbe koncepčných dokumentov v oblasti energetickej efektívnosti,

c/ práva a povinnosti osôb v oblasti energetickej efektívnosti,

d/ pravidlá pri výkone energetického auditu,

e/ podnikanie v oblasti poskytovania energetických služieb,

f/ poskytovanie informácií podľa tohto zákona.