Perspettiva1Perspettiva2Perspettiva3Perspettiva4Perspettiva5

Európsky etický kódex pre EPC

Pravidlá používania Európskeho etického kódexu pre Energy Performance Contracting na Slovensku

 

Tento dokument bol pripravený Asociáciou poskytovateľov energetických služieb, ktorej spoločnosť perspettiva s. r. o. je zakladajúcim členom, s cieľom posilnenia kvality, transparentnosti a dôveryhodnosti realizácie EPC projektov na Slovensku. Dokument bol pripravený v nadväznosti na implementáciu Európskeho etického kódexu pre EPC vytvoreného v rámci projektu Transparense.

 

Pravidlá používania Európskeho etického kódexu pre Energy Performance Contracting (ďalej len Pravidlá) podrobne upravujú používanie Európskeho etického kódexu pre Energy Performance Contracting (Etický kódex pre EPC) pri implementácii projektov Energy Performance Contracting (EPC) v podmienkach Slovenskej republiky.

 

Etický kódex pre EPC je súborom hodnôt a princípov, ktoré sú považované za základ úspešnej, profesionálnej a transparentnej implementácie projektov EPC v európskych krajinách.

 

Etický kódex pre EPC definuje princípy správania sa predovšetkým poskytovateľov EPC. Súčasne je Etický kódex pre EPC indikátorom kvality EPC pre klientov v súvislosti s tým, čo by mali očakávať a požadovať od poskytovateľov EPC a zároveň ktorých princípov by sa mali pridržiavať v záujme dosiahnutia očakávaných úspor energie a s tým súvisiacich benefitov.

 

Etický kódex pre EPC je dobrovoľným záväzkom a nie je právne záväzný. Základným posolstvom Etického kódexu pre EPC je predstavenie EPC ako férového obchodného modelu poskytovania energetických služieb.

 

Tieto pravidlá v plnej miere rešpektujú schválený Európsky etický kódex pre EPC, ktorého sú neoddeliteľným doplnkom pri používaní na Slovensku. Znenie pravidiel vychádza zo skúseností poskytovateľov EPC pôsobiacich na slovenskom trhu a ich cieľom je zjednotenie použitých definícií v zmysle platnej slovenskej legislatívy ako aj spresnenie požiadaviek definovaných v jednotlivých princípoch Európskeho etického kódexu tak, aby rešpektovali trhové podmienky a zvyklosti na Slovensku.

Pravidlá žiadnym spôsobom neobmedzujú požiadavky na transparentnosť a kvalitu EPC projektov definované v Európskom etickom kódexe pre EPC.

 

DEFINÍCIE

 

Energy Performance Contracting (EPC)

Pod týmto pojmom sa pri použití v Európskom etickom kódexe pre EPC rozumie v podmienkach Slovenska Energetická služba s garantovanou úsporou energie vymedzená Zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Poskytovateľ EPC

Pod týmto pojmom sa pri použití v Európskom etickom kódexe pre EPC rozumie v podmienkach Slovenska Poskytovateľ garantovanej energetickej služby vymedzený Zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.