Perspettiva1Perspettiva2Perspettiva3Perspettiva4Perspettiva5

Naše poslanie

Problematika vysokej spotreby energií je v súčasnosti stále aktuálnejšia. Vyčerpateľnosť zdrojov núti spoločnosť hľadať riešenia a prijímať opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti. Bariérou pri realizácii energeticky úsporných a efektívnych opatrení sú predovšetkým nedostupné finančné zdroje, a to najmä pre subjekty verejného sektora. Inovatívnou energetickou službou, ktorá zároveň poskytuje spôsob financovania riešení energetickej efektívnosti bez nadmerného zaťaženia rozpočtov verejnej správy je EPC, t.j. Energy Performance Contracting.

 

Realizácia projektu má za cieľ riešiť spoločné problémy a výzvy v oblasti energetických úspor, realizovať aktivity zamerané na podporu rozvoja cezhraničných investícií a inovácií v uvedenej problematike. Definované miesto realizácie projektu, hraničný región, ponúka vysoký hospodársko-priemyselný potenciál a má všetky predpoklady pre ekonomický rozvoj. Prispieva k tomu najmä geografická poloha na križovatke obchodných ciest. Využitím už spomenutého potenciálu regiónu, zapojením subjektov verejného a súkromného sektora do riešenia projektu, a to na partnerskej báze a v neposlednom rade vytvorením efektívneho rozpočtu, vznikol udržateľný projekt s pozitívnym dopadom na oblasť energetiky, životného prostredia, vzdelávania a zamestnanosti.

 

Predložený projekt ponúka inovatívne riešenie v oblasti energetickej efektívnosti a EPC. Predmetom tradičných zákaziek sú často len čiastkové, nesystémové výmeny zastaranej technológie. Naproti tomu predmetom EPC je osobitný druh plnenia spočívajúci v kombinácii stavebných prác, dodanie technológie a poskytovania tzv. zaručených energetických služieb, ktoré obsahujú prípravu, realizáciu a následné dlhodobé sledovanie a vyhodnocovanie výsledkov úsporných opatrení. Doterajšie skúsenosti žiadateľa a partnerov v oblasti EPC sú dobrým základom pre šírenie poznatkov prostredníctvom vzdelávacích aktivít, informačných komunikačných nástrojov a prostredníctvom IT prostredia.

 

V rámci projektu bude vytvorený interaktívny portál, ktorý bude združovať všetky subjekty, ktoré boli definované ako cieľové skupiny, ako aj všetkých riešiteľov a partnerov projektu na odbornej úrovni. Interaktívny portál bude zároveň IT komunikačným uzlom. Využitím informačných technológií na zvýšenie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb sa uľahčí a zefektívni komunikácia a riešenie parciálnych úloh na úrovni jednotlivých partnerov, ako aj na úrovni celej partnerskej siete, nevynímajúc zónu osvety a vzdelávania v problematike energetickej efektívnosti a EPC.

 

Predložený projekt zahŕňa tiež samotné vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a EPC, a to formou 3 workshopov a 2 konferencií, ktoré budú pripravené pre slovenské a ukrajinské subjekty zapojené do projektu, ako aj pre širokú verejnosť. Keďže žiadateľ o grant je spoluzakladateľom Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES), dokáže garantovať, že na vzdelávacích a prezentačných akciách vystúpia experti, ktorí majú o.i. zahraničné skúsenosti s EPC, procesmi, verejným obstarávaním, modelmi a financovaním EPC, ako aj skúsenosti s meraním a vyhodnocovaním EPC a EPC marketingom. Poznatky a skúsenosti s EPC si budú účastníci týchto podujatí navzájom vymieňať, budú diskutovať o odbornej stránke problematiky, analyzovať zistené a hľadať nové riešenia pre dosiahnutie zefektívnenia nákladov pri prevádzke budov. Významným cieľom je tak isto predpokladaný technologický transfer a výmena skúseností v oblasti využitia úsporných energetických technológií.

 

Cieľovými skupinami projektu sú najmä odborné subjekty, ktoré sa aktívne venujú energetike, ďalej municipality a subjekty, ktoré vlastnia alebo sú zodpovedné za budovy a stavby, ktoré užívajú. Ide o verejný sektor - správcovia verejných budov, školy a pod., súkromný sektor - podniky, najmä výrobné. Výrazným znakom cieľových skupín je nedostatok finančných zdrojov na komplexnú obnovu a prevádzku budov, ťažký prístup k verejným financiám, alebo neochota vlastníkov budov investovať do rozsiahlych rekonštrukcií. Z pohľadu spolupráce na projekte je možné definovať ďalšie cieľové skupiny, znevýhodnené skupiny obyvateľstva, nezamestnaných a menšiny, ako aj mladých ľudí do 29 rokov, ktorí projektom získajú rozšírenie vedomostí, zručností a schopností v energetickej oblasti a oblasti ochrany životného prostredia.

 

Projekt definovanými aktivitami a iniciatívami rieši vytváranie nových partnerstiev a sietí ako aj podporu už existujúcich partnerstiev v uvedenej oblasti, ktoré poskytujú efektívny základ nevyhnutný pre socio-ekonomický rozvoj pohraničného regiónu a vytvára dobré podmienky pre trvalú a udržateľnú cezhraničnú spoluprácu. Aktivity projektu sú definované tak, aby vytvárali priame kontakty medzi partnermi, účastníkmi a cieľovými skupinami, ktorých sa projekt týka. Práve uvedené iniciatívy v rámci realizácie aktivít ľudia ľuďom (konferencie, workshopy, informácie z interaktívneho portálu, a pod.) sú zamerané na zlepšenie a zjednodušenie priamych kontaktov medzi Slovenskom a Ukrajinou.

 

Spolupráca žiadateľa a partnerov spočíva hlavne vo vzájomnej výmene získaných informácií. Budú spoločne prispievať do interaktívneho portálu, aby všetky poznatky získané spoločnou prácou boli verejne dostupné, na vysoko profesionálnej úrovni a prínosom pre odbornú i laickú verejnosť. Každý partner bude na svojej úrovni analyzovať a skúmať poznatky a priebežné výsledky projektu a transformovať ich do prostredia, v ktorom pracuje. Z doteraz získaných poznatkov v oblasti EPC sa ako najzaujímavejšie javí práve zapojenie zahraničných partnerov do projektu. Zásadným faktorom sú regionálne rozdiely, rozdielnosť prístupov k energetickej efektívnosti, ekonomická stránka projektov a v neposlednom rade tiež rozdielny spôsob fungovania verejného sektora na Slovensku a na Ukrajine.

 

Predmet projektu je prínosom pre viaceré skupiny obyvateľstva a záujmové skupiny. Podniky, predovšetkým výrobné, budú mať osoh z výsledku projektu, keďže vytvorením spolupracujúcich štruktúr sa poznatky o EPC dostanú do praxe efektívne a cielene. Pre výrobné podniky je energetická úspora výrazným faktorom ich konkurencieschopnosti. Verejná správa a mimovládne organizácie majú osoh z projektu vo forme získaných poznatkov v oblasti EPC, ktoré môžu využiť najmä v prípade budov, ktoré majú v správe a prevádzkujú ich. Realizácia projektu napomôže k zlepšeniu spolupráce medzi cieľovými skupinami. Konferencie a workshopy, ako aj vytvorený interaktívny portál a ďalšie propagačné aktivity sú v súlade s požiadavkou na aktivitu typu ľudia ľuďom, keďže dôjde k priamemu kontaktu cieľových skupín projektu medzi sebou. Do projektu budú zapojení tiež mladí ľudia do 29 rokov, predovšetkým študenti a absolventi, ktorí majú znalosti v predmetnej oblasti, t.j. oblasti životného prostredia, energetiky a pod.. V neposlednom rade sú to tiež nezamestnaní a menšiny, ktorí budú do projektu zapojení formou dobrovoľníckej práce a budú nápomocní pri sprievodných aktivitách projektu.

 

Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti a transfer poznatkov do praxe

 

      

 

Partneri projektu

 

          

 

Výška projektového grantu: 79 496 eur

„Granty EHP a Nórska – Vykročme bližšie k najvyšším európskym štandardom“ 
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“

Supported by a grant from Norway | Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu | Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky

 

Viac informácií o projekte tu: www.cbenergy.info