Perspettiva5

Projekty EPC

Čo je EPC

 

“energy performance contracting je zmluvná dohoda medzi príjemcom a poskytovateľom o opatrení zlepšujúcom energetickú efektívnosť, podľa ktorej platba za investíciu vykonaná poskytovateľom je vo vzťahu k zmluvne dohodnutému stupňu zlepšenia energetickej efektívnosti alebo inému, dohodnutému, kritériu energetickej hospodárnosti, ako napríklad úspory financií." (Smernica o energetickej efektívnosti 2012/27/ (EED).

 

Energy Performance Contracting (EPC) môže poskytnúť značné úspory energie v krajinách EÚ, s využitím princípu preplatenia investícií do energetickej efektívnosti priamo z ušetrených nákladov za energie.

 

Typický EPC projekt je realizovaný spoločnosťou energetických služieb (ESCO) a pozostáva z nasledovných častí:

 

Služby na kľúč - ESCO poskytne všetky služby potrebné na návrh a implementáciu komplexného projektu energetickej  efektívnosti v prevádzke klienta, od energetického auditu na začiatku, až po dlhodobé monitorovanie a

verifikáciu (M&V) úspor z projektu.

 

Komplexné služby - ESCO na mieru vytvorí komplexný súbor opatrení, ktoré odpovedajú potrebám konkrétnej prevádzky a môže zahŕňať energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje, rozptýlenú výrobu elektrickej energie, ochranu vody a

trvalo udržateľné materiály a prevádzkovanie.

 

Garancia úspor - ESCO poskytne garanciu, že úspory vzniknuté z projektu budú postačovať na pokrytie nákladov na financovanie

projektu počas celej dĺžky jeho trvania.

 

Financovanie projektu - ESCO zvyčajne zabezpečí dlhodobé financovanie projektu, ktoré je poskytované treťou stranou,

zvyčajne formou bankového úveru.

 

Energy Performance Contracting umožňuje majiteľom prevádzok a manažérom inovovať starnúci a neefektívny majetok, s vrátením kapitálu potrebného na inováciu priamo z úspor energie garantovaných ESCO spoločnosťou. ESCO znáša technologické riziká a garantuje úspory. Po skončení trvania zmluvy zostáva celý objem úspor majiteľovi zariadenia.

 

ESCO spoločnosti sa zvyčajne vypláca poplatok za správu, ktorý je hradený z úspor energie (ak nie sú úspory, poplatok sa neplatí) a spoločnosť sa zvyčajne zaviaže preplatiť schodok úspor počas trvania projektu.

 

Ďalej Smernica uvádza „garantované úspory" ako jednu z minimálnych nutných položiek uvedených vo vzorových zmluvách EPC (definované v Prílohe XIII Smernice).

Princíp EPC

 

Prípravná fáza EPC projektu

 

Realizácia kvalitného energetického auditu a príprava verejného obstarávania (ideálne s pomocou skúsených EPC energetických a VO poradcov)

    

  • Stanoví spotrebu energie pre príslušnú budovu (inraštruktúru) alebo budovy v určitom tzv. referenčnom období, pričom sa stanoví aj počet dennostupňov pre dané obdobie na základe denných meraní vlastných alebo z najbližšej meteorologickej stanice.
  • Presne popíše, ako sa správajú a čo potrebujú užívatelia budov (kedy, kde, aká by mala byť teplota v miestnosti, ako sa používa teplá úžitková voda a pod.).
  • Na základe analýzy/energetického auditu odporučí plán nápravných opatrení / investícií, ktoré povedú k zníženiu energetickej spotreby.

 

Realizačná fáza EPC projektu

 

  • Získanie potrebných súhlasov a povolení – napr. zriaďovateľ, zastupiteľstvo, spolu-financujúci subjekt, administratívne povolenia stavby, a pod., územno-plánovacie povolenia
  • Príprava projektovej dokumentácie
  • Príprava dokumentácie pre verejné obstarávanie
  • Realizácia VO a prípadné viac stupňové schválenie VO
  • Uzavretie zmluvy s vybranou ESCO spoločnosťou
  • Realizácia EPC opatrení