Perspettiva4

Energetický audit

Definícia - energetický audit

 

Energetickým auditom sa v zmysle zákona 476/2008 Z.z. rozumie systematicky postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Výstupom z energetického auditu je písomná správa.

 

Zo všetkých energeticky relevantných pohľadov: vykurovacia sústava, osvetlenie, stav obvodového plášťa budovy.

 

Energetický audit je potrebné vnímať ako návod (energetickú stratégiu) pre možnosti úspor spotrebiteľov energie. Na jeho základe môže zodpovedný manažment prijímať vhodné rozhodnutia a realizovať opatrenia vedúcich k rozvoju a udržaniu konkurencieschopnosti spotrebiteľov energie.

 

Obsah energetického auditu

 

Energetický audit komplexne zhodnotí súčasný stav budovy a jej energetickej náročnosti.

Cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov. 

 

Energetické audity môžu byť vypracované vo viacerých alternatívnych návrhoch (v zmysle požiadavky zákazníka). Energetický audit slúži zároveň ako nástroj v rozhodovacom proces investora pri rekonštrukcii objektov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác.